Παραδοτέο 2.1.1: Σχέδιο Επικοινωνίας του έργου

Παραδοτέο 2.1.2: Ταυτότητα έργου και ιστοσελίδα

Παραδοτέο 2.1.4: Δράσεις δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής ενημέρωσης

Παραδοτέο 2.1.5: Συνέδριο