Проектът

Селските райони са ключов стълб на икономиката и представляват редица възможности за развитие на предприемачеството, но за хората с увреждания ограничаващи фактори за развитието на социалното предприемачество са липсата на практически знания и умения, съобразени с техните нужди, ограничени пазарни познания и развитие техники и бизнес операции, както и липсата на подкрепа.

Целта на проекта AGRI-ABILITY е да насърчи успешното и конкурентно социално предприемачество на хората с увреждания в селските райони. За тази цел в рамките на проекта: (1) ще бъдат анализирани рамката и възможностите за дейност в сектора на земеделието и агротуризма, (2) ще бъдат проведени семинари и теренни упражнения за обучение и развитие на умения.

По-специално, участниците ще придобият теоретични и практически ноу-хау за развитие на бизнеса, както и модификация и използване на специализирано оборудване, в екологията и управлението на селскостопанските системи с акцент върху отглеждането на цветни, декоративни, ароматни и овощни растения, както и като развитие и управление на селското стопанство. и (3) създаване на дигитален инкубатор за образование, работа в мрежа и подкрепа с инструментариум за социално предприемачество в сектора на селското стопанство и агротуризма.

Проектът AGRI-ABILITY допринася значително: (а) за популяризирането на интелигентната, устойчива и приобщаваща икономика на новата европейска стратегия ЕВРОПА 2020, (б) за прилагането на насоките на Световната организация по храните (ФАО) за промоцията на заетостта в МСП и в) прилагането на европейски и национални приоритети за насърчаване на социалното предприемачество в селскостопанския сектор.