Εταίροι

Το Περπατώ, Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στην υλοποίηση του έργου με τίτλο “Crossing the paths of History and Culture” και διακριτικό τίτλο «CHIC». Στο έργο συμμετέχουν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, το South-West University – “Neofit Rilski”- Faculty of Law and History της Βουλγαρίας και το European Integration Agency σαν εταίροι.